Terapia indywidualna

Terapia behawioralna

Podstawowym celem interwencji behawioralnej jest kształtowanie u dziecka jak największej liczby umiejętności, które pozwolą mu uzyskać niezależność w domu, przedszkolu i szkole. Drogą do tego celu jest systematyczne wzmacnianie zachowań pożądanych, adaptacyjnych oraz redukowanie zachowań niepożądanych, spowalniających uczenie się.

W ramach prowadzonej indywidualnej terapii behawioralnej prowadzimy:

 • Trening czystości

Udzielamy instruktażu dotyczącego przeprowadzenia treningu toaletowego w środowisku domowym.

 • Trening jedzenia

Stosowany jest u dzieci z dietą wybiórczą. Polega na stopniowym rozszerzaniu jadłospisu dziecka.

 • Alternatywne metody porozumiewania się

PCES, MAKATON – metody skierowane do dzieci, które z powodu zaburzeń rozwoju nie komunikują się werbalnie (za pomocą słowa). Celem jest kształtowanie u dzieci pozawerbalnego komunikowania się ze środowiskiem (gest, obrazek).

 • Eliminowanie zachowań zakłócających

Po wstępnej obserwacji opracowywana jest procedura eliminowania zachowania trudnego, a następnie systematycznie realizowana, dzięki czemu w krótkim czasie zmniejsza się jego częstotliwość i nasilenie, a jakość życia polepsza się.

Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna prowadzona w Centrum Futurum oparta jest na technikach psychoterapii poznawczo-behawioralnej, czerpie także z założeń podejścia Ericksonowskiego. Formy i metody pracy zawsze uwzględniają potrzeby i możliwości klientów w celu wspomagania rozwoju i przezwyciężenia napotkanych trudności.

Indywidualna terapia psychologiczna skierowana jest przede wszystkim do dzieci:

 • Z deficytami uwagi
 • Z nadpobudliwością psychoruchową ADHD
 • Z trudnościami w relacjach z rówieśnikami
 • Z trudnościami w relacjach z rodzicami
 • Z trudnościami emocjonalnymi
 • Z zaburzeniami zachowania
 • Z trudnościami w radzeniu sobie ze stresem
 • U których występują fobie, lęki, zaburzenia snu, moczenie nocne, zachowania agresywne, trudności w adaptacji w grupie przedszkolnej/szkolnej
 • które mają trudności w adaptacji do trudnej sytuacji rodzinnej (np. rozwód rodziców)

Oferujemy wsparcie psychologiczne dla osób dorosłych:

 • Wsparcie psychologiczne dla kobiet w ciąży i w połogu
 • Osoby z trudnościami w radzeniu sobie ze stresem
 • Wsparcie i informacje dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju
 • Osoby w sytuacjach kryzysowych
 • Spotkania psychoedukacyjne i wsparcie w przypadku trudności w relacjach rodzic-dziecko

Konsultacje wychowawcze

Konsultacje psychologiczne to spotkania z psychologiem dziecięcym, który udzieli profesjonalnego wsparcia w napotkanych trudnościach wychowawczych. Mogą mieć charakter spotkań psychoedukacyjnych dla rodziców, których celem jest rozwój kompetencji rodzicielskich w zakresie komunikacji z dzieckiem i wspierania jego harmonijnego rozwoju. Z terapii indywidualnej i rozmowy z psychologiem dziecięcym warto skorzystać w przypadku:

 • wątpliwości dotyczących właściwego postępowania względem dziecka
 • kiedy zachowanie dziecka jest niepokojące
 • pojawienia się u dziecka bólu brzucha/głowy, który nie ma podłoża medycznego
 • kiedy Państwa rodzina ma się powiększyć i chcielibyście przygotować swoje dziecko na pojawienie się rodzeństwa
 • występowania u dziecka zachowań agresywnych
 • kiedy potrzebne jest wsparcie w radzeniu sobie z występującym u dziecka moczeniem nocnym, lękami
 • kiedy Państwa dziecko jest nieśmiałe, ma trudności w adaptacji do przedszkola/szkoły, posiada trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami

Terapia pedagogiczna

Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka i usprawnianie funkcji ważnych w procesie uczenia się czytania i pisania.

Zadaniem terapii indywidualnej jest również łagodzenie zaburzeń emocjonalnych, będących efektem niepowodzeń szkolnych oraz utraconej wskutek tych niepowodzeń motywacji do nauki, a także obniżonej samooceny.

Oferujemy też wizyty w placówkach oświatowych.

Dialog motywujący

Dialog motywujący to oparta na współpracy i skoncentrowania na sobie forma prowadzenia rozmowy, służąca wydobyciu i wzmocnieniu motywacji do zmiany zachowania.

Terapeuta "cień"

Terapeuta towarzyszy dziecku podczas zajęć szkolnych, przedszkolnych. Uczy umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w szkole, pracuje nad zachowaniami trudnymi, tworzy środowisko najbardziej sprzyjające uczeniu sytuacyjnemu, moderuje kontakty z rówieśnikami i nauczycielami, udziela pomocy merytorycznej innym pracownikom szkoły.

powrót