Terapia grupowa

##Trening Umiejętności Społecznych Celem treningu, opartego na teorii kognitywnego nauczania społecznego Goldsteina jest poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych i lepsza samoocena. Uczestnicy TUSu zdobywają umiejętności trafnej interpretacji zachowań innych ludzi i pokonywania trudności w kontaktach interpersonalnych, rozpoczynania i podtrzymywania rozmowy, słuchania, zadawania pytań, odmawiania, reagowania w sposób akceptowany społecznie na krytykę, wyrażania krytyki, radzenia sobie z uczuciami. W grach i zabawach zespołowych, trudnych dla dzieci ze spektrum autyzmu, uczą się przestrzegania zasad i norm społecznych, radzenia sobie z nieprzewidywalnością, współpracy, zdrowej rywalizacji, radzenia sobie z porażką. W zależności od rodzaju problemów z jakimi borykają się podopieczni trening umiejętności społecznych może dotyczyć umiejętności: uzyskania informacji, samoobsługi (np. mycia, sprzątania, zakupów), budowania adekwatnej samooceny, adekwatnego zachowywania się i reagowania w różnorodnych sytuacjach, nawiązywania znajomości.

##Trening Umiejętności Szkolnych

Trening umiejętności szkolnych skierowany do dzieci, które rozpoczną edukację w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Uczestnicy będą nabywali umiejętności niezbędne do poradzenia sobie w nowym środowisku szkolnym, w szczególności praca w ławce, z podręcznikiem, wykonywanie poleceń kierowanych do całej grupy, rozumienie poleceń szkolnych, samodzielne wykonywanie złożonych zadań, umiejętność proszenia o pomoc, o podpowiedź, o powtórzenie, skupienie uwagi na zadaniach w sali, w której znajdują się inne dzieci, a także nabycia umiejętności funkcjonowania w grupie w czasie wolnym np. na przerwie lekcyjnej czy w świetlicy.

##Trening Umiejętności Komunikacyjnych

Celem treningu jest zdobywanie przez dzieci umiejętności współpracy z rówieśnikiem (zabawa, gra, rozmowa). W treningu bierze udział dwoje dzieci i dwóch terapeutów, którzy wspomagają proces komunikacji.

##Trening Zastępowania Agresji

Wielokierunkowa interwencja poznawczo-behawioralna wywodząca się zamerykańskiego programu Aggression Replacement Training® – ART® dostosowanego kulturowo do warunków polskich przez Jacka Morawskiego i Ewę Joannę Morawską. Poparta badaniami naukowymi wskazującymi na wysoką skuteczność przekraczającą 80%, co znaczy, że po 30 godzinach treningu, nasilenie zachowań agresywnych u trenujących zmniejsza się średnio o ponad 80% i że u większości z nich zachowania agresywne zostają zastąpione zachowaniami odważnymi. Trening trwa 30 godzin i składa się z 3 komponentów: treningu umiejętności prospołecznych, treningu kontroli złości i treningu wnioskowania moralnego. Podczas sesji uczestnicy (dzieci, młodzież, dorośli) trenują nie-agresywny, a odważny sposób komunikowania się, wykonywania umiejętności prospołecznych, kontroli złości, podejmowania decyzji moralnych. Trening skierowany jest do każdej grupy wiekowej.

powrót