Terapia grupowa

W ramach naszych usług oferujemy terapię grupową dla dzieci.

Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina

Celem treningu, opartego na teorii kognitywnego nauczania społecznego Goldsteina, jest poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych i lepsza samoocena. Uczestnicy Treningu Umiejętności Społecznych Goldsteina (TUS) zdobywają umiejętności:

 • trafnej interpretacji zachowań innych ludzi i pokonywania trudności w kontaktach interpersonalnych,
 • rozpoczynania i podtrzymywania rozmowy, słuchania, zadawania pytań,
 • odmawiania, reagowania w sposób akceptowany społecznie na krytykę, wyrażania krytyki,
 • radzenia sobie z uczuciami.

W grach i zabawach zespołowych, trudnych dla dzieci ze spektrum autyzmu, dzieci uczą się przestrzegania zasad i norm społecznych, radzenia sobie z nieprzewidywalnością, współpracy, zdrowej rywalizacji, radzenia sobie z porażką. W zależności od rodzaju problemów, z jakimi borykają się podopieczni i diagnozy, trening umiejętności społecznych może dotyczyć umiejętności: uzyskania informacji, samoobsługi (np. mycia, sprzątania, zakupów), budowania adekwatnej samooceny, adekwatnego zachowywania się i reagowania w różnorodnych sytuacjach czy nawiązywania znajomości.

Trening Umiejętności Szkolnych

Trening Umiejętności Szkolnych skierowany do dzieci, które rozpoczną edukację w klasie pierwszej szkoły podstawowej. W trakcie tej terapii grupowej uczestnicy będą nabywali umiejętności niezbędne do poradzenia sobie w nowym środowisku szkolnym, w szczególności:

 • praca w ławce, z podręcznikiem,
 • wykonywanie poleceń kierowanych do całej grupy, rozumienie poleceń szkolnych,
 • samodzielne wykonywanie złożonych zadań,
 • umiejętność proszenia o pomoc, o podpowiedź, o powtórzenie,
 • skupienie uwagi na zadaniach w sali, w której znajdują się inne dzieci
 • umiejętność funkcjonowania w grupie w czasie wolnym np. na przerwie lekcyjnej czy w świetlicy.

Trening Umiejętności Komunikacyjnych

Celem Treningu Umiejętności Komunikacyjnych jest zdobywanie przez dzieci umiejętności współpracy z rówieśnikiem (zabawa, gra, rozmowa). W treningu bierze udział dwoje dzieci i dwóch terapeutów, którzy wspomagają proces komunikacji.

Trening Zastępowania Agresji

Wielokierunkowa interwencja poznawczo-behawioralna wywodzi się z amerykańskiego programu Aggression Replacement Training® – ART® dostosowanego kulturowo do warunków polskich przez Jacka Morawskiego i Ewę Joannę Morawską. Jest poparta badaniami naukowymi wskazującymi na wysoką skuteczność przekraczającą 80%. Oznacza to, że po 30 godzinach treningu nasilenie zachowań agresywnych u trenujących zmniejsza się średnio o ponad 80%. U większości z nich zachowania agresywne zostają zastąpione zachowaniami odważnymi.

Trening trwa 30 godzin i składa się z 3 komponentów:

 1. Trening umiejętności prospołecznych
 2. Trening kontroli złości
 3. Trening wnioskowania moralnego

Podczas sesji w terapii grupowej uczestnicy (dzieci, młodzież, dorośli) trenują nie-agresywny, a odważny sposób komunikowania się, wykonywania umiejętności prospołecznych, kontroli złości, podejmowania decyzji moralnych. Trening skierowany jest do każdej grupy wiekowej.

powrót