Diagnoza psychologiczna dziecka

W Centrum Futurum wykonujemy testy psychologiczne dla dzieci i kompleksową diagnozę psychologiczną dziecka. Diagnozy są ukierunkowane na konkretne problemy, z którymi zmaga się dziecko.

Diagnoza autyzmu i Zespołu Aspergera

Oferujemy diagnozę w kierunku autyzmu, Zespołu Aspergera i całościowych zaburzeń rozwoju, która składa się z czterech etapów:

 • szczegółowy wywiad diagnostyczny z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka, analiza filmów video z aktywnością dziecka w środowisku domowym, przedszkolu, analiza dokumentacji medycznej (spotkanie bez dziecka)
 • obserwacja aktywności dziecka w trakcie zabawy swobodnej oraz zabawy kierowanej. W przypadku uczęszczania dziecka do przedszkola/szkoły możliwa jest wizyta w danej placówce celem obserwacji aktywności dziecka i jego interakcji z rówieśnikami.
 • konsultacja z lekarzem psychiatrą – rozmowa lekarza z rodzicami oraz obserwacja dziecka
 • przekazanie wniosków z diagnozy, udzielenie wskazówek do pracy w domu, rozmowa o metodach terapeutycznych (spotkanie bez dziecka)

Rozumiemy, że potwierdzenie lub wykluczenie występowania u dziecka autyzmu, Zespołu Aspergera lub innych zaburzeń z kręgu całościowych zaburzeń rozwoju jest trudnym i stresującym czasem dla rodziców. Dlatego oferujemy niedługie terminy oczekiwania na diagnozę dziecka i przeprowadzenie jej w możliwie jak najszybszym czasie poprzez zintensyfikowanie wizyt. Szybkie postawienie diagnozy i podjęcie intensywnej terapii znacząco poprawia funkcjonowanie dziecka i całej rodziny. Doradzamy przedszkola dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.

Diagnoza autyzmu i diagnoza funkcjonalna dziecka z zespołem Aspergera odbywa się w trakcie co najmniej 3-5 spotkań i prowadzona jest przez zespół specjalistów – psychologa dziecięcego oraz pedagoga specjalnego.

Diagnoza ADHD u dzieci

Oferujemy diagnozę w kierunku nadpobudliwości psychoruchowej ADHD, na którą składa się:

 • szczegółowy wywiad diagnostyczny z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka, analiza dokumentacji medycznej (spotkanie bez dziecka)
 • obserwacja dziecka w trakcie zabawy i interakcji z innymi osobami,
 • badanie psychologiczne i pedagogiczne obejmujące diagnozę procesów pamięci i uwagi,
 • omówienie wniosków z diagnozy wraz ze wskazówkami terapeutycznymi (spotkanie bez dziecka)

Diagnoza ADHD odbywa się w trakcie co najmniej 2-3 spotkań i prowadzona jest przez zespół specjalistów – psychologa dziecięcego oraz pedagoga specjalnego.

Diagnoza rozwoju małego dziecka od 2 m.ż. do 3 r.ż.

Diagnozę rozwoju małego dziecka od 2 m.ż. do 3 r.ż. prowadzona jest w oparciu o Monachijską Funkcjonalną Diagnostykę Rozwojową. Jest to nowatorska metoda diagnostyczna opracowania w Centrum Dziecięcym w Monachium. Stosuje się ją do oceny rozwoju dziecka od pierwszego miesiąca życia do trzeciego roku życia. Opiera się ona na obserwacji, analizie i interpretacji zachowania dziecka. Do analizy wybrano 8 najważniejszych funkcji psychomotorycznych dziecka:

 • Wiek siadania
 • Wiek chodzenia
 • Wiek chwytania
 • Wiek percepcji
 • Wiek mówienia
 • Wiek rozumienia mowy
 • Wiek raczkowania
 • Wiek rozwoju społecznego

W trakcie diagnozy dziecka psycholog dziecięcy sprawdzi, czy rozwój Waszego dziecka przebiega prawidłowo i harmonijnie. Udzieli wskazówek dotyczących tego, w jaki sposób stymulować rozwój dziecka, na co zwracać szczególną uwagę w codziennym postępowaniu, jak prawidłowo pielęgnować maluszka oraz czy warto skonsultować się z neurologiem dziecięcym lub rehabilitantem. Diagnoza skierowana jest przede wszystkim do niemowląt i dzieci przedwcześnie urodzonych (wcześniaki), z niską wagą urodzeniową, słabym napięciem mięśniowym oraz do dzieci, których rodzice niepokoją się przebiegiem ich rozwoju. Wczesne wykrycie zaburzeń rozwoju psychoruchowego dziecka umożliwia interwencję – stymulowanie rozwoju w domu lub/i w trakcie terapii, co daje dziecku szansę na wyrównanie zaburzonego rozwoju.

Testy psychologiczne dla dzieci i młodzieży

Diagnoza poziomu rozwoju dziecka przeprowadzana jest przez psychologa dziecięcego w sytuacji, kiedy podejrzewa się opóźnienie rozwoju lub deficyty poznawcze. Jest punktem wyjścia do skonstruowania zindywidualizowanego programu stymulacyjnego dziecka.

Narzędzia diagnostyczne są dostosowane do wieku dziecka. Czas trwania diagnozy uzależniony jest od wieku dziecka. W przypadku dzieci do 6r.ż. trwa do 90 minut, a w przypadku dzieci starszych 120 – 150 minut. Wnioski z diagnozy są szczegółowo omawiane z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka. Możliwe jest opracowanie opinii psychologicznej.

Profil psychoedukacyjny dziecka PEP-R

Test określający poziom umiejętności rozwojowych dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Z założenia przeznaczony jest dla osób funkcjonujących na poziomie przedszkolnym i niższym – w wieku od 6 miesięcy do 7 lat. Stosowany jest w diagnozie dzieci do 12 roku życia, jeżeli istnieje podejrzenie, że niektóre funkcje rozwojowe są poniżej poziomu siódmego roku życia. Test składa się z dwóch skal – Skali Rozwoju i Skali Zachowania. Czas trwania badania uzależniony jest od wieku dziecka trwa od 90 do 120 minut. Wyniki testu pozwalają na opracowanie programu terapeutycznego dostosowanego do poziomu aktualnych umiejętności dziecka z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych. Oferujemy też szkolenia dla rad pedagogicznych dotyczące tematyki zaburzeń rozwoju.

Badanie dojrzałości szkolnej

Badanie dojrzałości szkolnej ma na celu zweryfikowanie, czy rozwój dziecka 5,6 letniego jest na takim poziomie, że możliwe jest przez nie podjęcie nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Na podstawie diagnozy dojrzałości szkolnej przeprowadzonej przez psychologa dziecięcego lub pedagoga możliwe jest udzielenie rodzicom szczegółowych informacji na temat umiejętności dziecka, obszarów deficytowych oraz mocnych stron funkcjonowania. Wyniki badania pomogą podjąć decyzję o umieszczeniu dziecka w klasie 0 lub 1 szkoły podstawowej. Badanie dojrzałości szkolnej odbywa się w trakcie co najmniej dwóch spotkań.

powrót