Praktyk treningu zastępowania agresji (ART) - kurs

TERMIN KURSU

 • 27 - 30 październik 2015r.

  MIEJSCE KURSU
 • Centrum Psychologiczno – Pedagogiczne FUTURUM w Łodzi

  Kurs ART dla dorosłych spotykających się na co dzień z osobami przejawiającymi zachowania  agresywne.
  Adresaci kursu: rodzice, nauczyciele, psycholodzy, pracownicy pomocy społecznej , pracownicy służby zdrowia, kuratorzy, pracownicy policji i pozostałe osoby zainteresowane tematyką agresji.

  Kurs ART adresowany jest także do osób identyfikujących u siebie zachowania agresywne w stosunku do swoich bliskich, pracowników, pozostałych osób.

  Na treningu uczestnik trenuje:
  • Umiejętności prospołeczne (jak robić?) tzn.  przygotowuje  się do radzenia sobie w przyszłych trudnych sytuacjach życiowych.  Uczy się rozróżniania komunikatów interpersonalnych, odważnego komunikowania się, oraz radzenia sobie z osobami agresywnymi.
  • Kontrolowanie złości (czego nie robić?) tzn. uczy  się samokontroli, ponoszenia odpowiedzialności za swoją złość, co ma bezpośrednie przełożenie na rozwiązanie sytuacji problemowej.
  • Wnioskowanie moralne (jak odróżnić to co robić od tego czego nie robić?) tzn. uczą się procedur podejmowania decyzji, które zwiększają prawdopodobieństwo decyzji zaspokajających poczucie przyzwoitości, sprawiedliwości i uwzględnianie potrzeb i praw innych osób.
  Trening posiada badania wskazujące na skuteczność 85-87% spadku zachowań agresywnych u osób trenujących.

  Trening prowadzony jest przez mgr Ewę Joannę Morawską, pedagoga, trenera komunikacji interpersonalnej. Jedyną w Polsce, a jedną z dwóch kobiet na świecie, promowanych przez twórców ART® jako Master Trainer (Mistrz Trenerski) Aggression Replacement Training (ART)® - Treningu Zastępowania Agresji. Posiada certyfikat trenerski prof. A. Goldsteina (Syracuse University, NY).

  Kurs obejmuje 30 godzin treningu umiejętności społecznych, kontroli złości i podejmowania decyzji moralnych. Kurs kończy się zaliczeniem z zaświadczeniem ukończenia kursu lub - bez zaliczenia - zaświadczeniem uczestnictwa. Do zaliczenia wymagane jest aktywne uczestnictwo w treningu, w tym wykonywanie ćwiczeń domowych.

  Cena szkolenia dla osób prywatnych (płacących z własnych zasobów) i opłacanych w całości z funduszy publicznych wynosi 1353,00 zł brutto. Cena kursu dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz dla opłacanych ze środków niepublicznych jest zwiększona o 23% VAT. Cena obejmuje kurs, materiały i pomoce dydaktyczne na kursie i do praktyki własnej, wydanie zaświadczenia ukończenia kursu lub uczestnictwa w kursie, konsultacje i doradztwo za pośrednictwem poczty e-mail do 30 dni po kursie.

  Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w kursie przyjmowane są pod nr 730-073-976
powrót